มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด

นายศักดิ์สิทธิ์ พลสมัคร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง เป็นประธานอ่านสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(๒๖ มิถุนายน)ประจำปี๒๕๖๒ หน้าเสาธง ร่วมปลุกกระแส แสดงพลังต่อต้านยาเสพติดด้วยการสวมเสื้อสีเหลือง
และร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คำขวัญ มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ในโรงเรียนและในชุมชน
เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ผู้ปกครองในชุมชน ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และร่วมกันป้องกันยาเสพติด........

** ปชส.โรงเรียน : ข่าว / ภาพ **
********************************************************************** 
กลับด้านบน