กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2562

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง
ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง

** ปชส.โรงเรียน : ข่าว / ภาพ **
********************************************************************** กลับด้านบน