#การอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง
วันที่ 26 มกราคม 2564 ดร.วนิดา จันทรมณี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.พิจิตร เขต 1 เข้านิเทศ กำกับ ติดตาม การอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตามนโยบายการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง 100% ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

** ประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง : ข่าว / ภาพ **
**********************************************************************

กลับด้านบน
Back to top