นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง เข้ารับการนิเทศ โดย ศน.นิตยา บุญปู่, ศน.กฤติยา สุวรรณคีรี และ ศน.บงกช จันทร์สุขวงค์
ที่มานิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียน
ซึ่งจะทำให้โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาต่อไป
** ประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้า
ปล้อง : ข่าว / ภาพ **
**********************************************************************

กลับด้านบน
Back to top